Vedtægter - Randbøldal Borgerforening

Gå til indhold

Hoved menu:

Vedtægter

Om Foreningen
 


Love og vedtægter for
Randbøldal Borgerforening

Stiftet den 10 april 1931§1

Foreningens formål er, at varetage borgernes og byens interesser


Foreningens medlemmer


§2

Alle, der ønsker det, kan være medlemmer af foreningen.
Medlemmer optages ved henvendelse til bestyrelsen.

§3

Udgået på generalforsamlingen 24 marts 1993

§4

Kontingenternes størrelse fastsættes på hvert års generalforsamling, kontingent opkræves en gang om året.

§5

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i foreningens anliggender og bestemmer over dens midler.


Foreningens styrelse


§6


Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 2/3 dele af medlemmerne begærer det. Disse generalforsamlinger bringes til medlemmernes kundskab på den måde bestyrelsen finder tjenligt, men med mindst 7 dages varsel.

§7

Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, samt 2 suppleanter.
Kun borgere, som er bosiddende i Daldover, Randbøldal, Randbøl, Bindeballe og Lille Lihme, er valgbare.
Bestyrelsen vælges på årets generalforsamling, således at der skiftevis afgår 3 og 4 medlemmer. 3 på lige årstal og 4 på ulige årstal. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, suppleanterne for 1 år.
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Bestyrelsesposterne besættes for et år af gangen.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at forestå generalforsamlingen.

§8

På generalforsamlingen vælges 2 revisorer og revisorsuppleant for 2 år. 1 revisor er på valg pr år. Revisorerne kan ikke være medlem af bestyrelsen. Valget gælder til årsregnskabet er godkendt af generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. Afgår en revisor i årets løb skal suppleant træde til.

§9

I almindelighed er ethvert medlem forpligtet til at modtage de på ham/hende faldne valg, det afgøres i vægringstilfælde af bestyrelsen eller generalforsamlingen, om han /hun kan fritages eller ikke.  Den som har været i bestyrelsen i 2 år er dog ikke pligtig til at modtage genvalg før et år efter.

§10

På generalforsamlingen afgøres alle beslutninger ved simpelt flertal, for så vidt ikke anderledes særligt er bestemt. Afgives lige mange stemmer for og imod et forslag stemmes der om, giver det det samme stemme tal, er det afgjort ved formandens stemme.

§11

Når et medlem ønsker noget sat under forhandling på de ordinære generalforsamlinger, må anmeldelse derom ske til bestyrelsens formand mindst 5 dage forinden.  

§12

Bestyrelsen varetager foreningens tarv og styre dens anliggender overensstemmende med disse love og under ansvar for generalforsamlingen. Bestyrelsen repræsentere foreningen i alle retslige forhold, og modtager kald og varsel på dens vegne.
Tegningsberettiget for foreningen i daglig og administrative forhold, er formanden alene eller to bestyrelsesmedlemmer i forening.
Såfremt der påhviles foreningen en økonomisk forpligtigelse skal hele bestyrelsen godkende dette.

§13

Foreningens formand leder forhandlingerne ved foreningens møder og sammenkomster.  Sekretæren fører foreningens handlingsprotokol og oplæser denne ved foreningens møder og generalforsamling hvis dette ønskes.

§14

Bestyrelsesmøde afholdes når bestyrelsen eller formanden finder anledning dertil. For at et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtig, må mindst 5 medlemmer af bestyrelsen være til stede.

§15

Foreningens regnskabsår regnes fra 1/1-31/12

§16

Kassereren er tillige foreningens regnskabsfører, og udfører alle dermed forbundne forretninger efter bestyrelsens anvisning og under dens tilsyn.
Han/hun opkræver kontingent og andre fordringer. Ingen udgift kan afholdes uden bestyrelsens anvisning. Kassereren fører nøjagtig kassebog over foreningens indtægter og udgifter.

§17

Ved regnskabs årets udløb aflægger kassereren et fuldstændigt årsregnskab, som skal være færdig til revision inden14 dage før den ordinære generalforsamling. Kassereren holder foreningens medlemstavle i orden.

§18

Revisorerne skal nøje gennemgå foreningens årsregnskab, og skal så vidt dette findes i orden, forsynes med revisorernes underskrifter. Bemærkninger og klager fremføres på generalforsamlingen.


Foreningens midler


§19

Foreningens midler tilhører foreningen som sådan og må kun anvendes i overensstemmende  med foreningens love.

§20

Af foreningens årsindtægt afholdes først foreningens løbende udgifter. Eventuelt overskud anvendes efter generalforsamlingens skøn, til dels forskønnelse af andre ting som højner byens standard.

§21

Foreningens midler skal frugtbargøres på betryggende måde og indsættes i bank eller sparekasse efter bestyrelses bestemmelser.


Forskellige bestemmelser


§22

Æresmedlemmer optages i foreningen ved forslag fra medlemmer eller bestyrelse. Generalforsamlingen skal dog godkende optagelsen.

§23

Partipolitik må ikke drives eller agiteres indenfor foreningen.

§24


Medlemskabet omfatter ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn under 18 år.

§25

Foreningens forhandlinger må ikke offentliggøres uden bestyrelsens samtykke.

§26

Forandring i eller tillæg til disse love kan kun foretages på en ordinær general forsamling og  må have mindst 2/3 af de afgivne stemmer for sig.
Generalforsamlingen må være bekendtgjort mindst 7 dage før denne afholdes.

§27

Spørgsmål om foreningens opløsning undergives 2 behandlinger på 2 ordinære generalforsamlinger, bekendtgjorte på samme måde som i §6 er bestemt. For at en opløsning kan finde sted og besluttes, må på hver generalforsamling mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget. Besluttes opløsningen, skal foreningens formue bruges til byens forskønnelse.


Således vedtaget på generalforsamlingen i Randbøldal den 10 april 1931, med senere ændringer den 18 november 1966, den 12 marts 1991, den 26 marts 1992, den 24 marts 1993, den 15 februar  2005, den 22 marts 2007, den 20. marts 2013 og den 18. marts 2015.Den første bestyrelse bestod af :  Aksel Sørensen, Formand
   J.A. Jensen
   C. Burmester
   H. Petersen
   H.C. Hansen

   
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu